ForestTour ท่องเที่ยวต่างประเทศ
 
  HomeAbout usท่องเที่ยวในประเทศContact us
  ชมรูปภาพ พิมพ์หน้านี้ ส่งหน้านี้ให้เพื่อน Booking tour  
 

  G1 ทัวร์ นครวัด นครธม บันทายสรี 3 วัน
เที่ยว นครวัด หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก 3 วัน 2 คืน เดินทางทุกวันศุกร์ มี.ค.-พ.ค.2557 ราคาสุดคุ้ม 5,900 บาท


  

     
นครวัด นครธม บันทายสรี
      พนมบาเค็ง-ตาพรหม
             3 วัน 2คืน โดยรถยนต์


,


ชมสิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกที่ “ปราสาทหิน นครวัด ” ชมเมืองพระนคร (นครธม) เมืองที่มั่งคั่งไปด้วยศิลปะและศูนย์กลางอำนาจที่แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ ของอาณาจักรขอมโบราณ ชมปราสาทบันทายศรี ที่ตระการตาไปด้วยลายจำหลักงดงามกระทั่งได้รับการขนานนามให้เป็นรัตนะชาติแห่งศิลปะขอม ปราสาทบายน ปราสาทตาพรม สระบาราย เขาพนมบาเค็ง และช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดเสียมเรียบ 


 วันเดินทาง  3 วัน 2 คืนทางรถยนต์
7-9,14-16,21-23, 28-30 มีนาคม                        5,900-
5-7 เมษายน (รวม ต.ม. VIP)                            
12-14 เมษายน (รวม ต.ม.VIP)                      
5,900-
            5,900-
18-20, 25-27 เมษายน                                   
3-5,9-11 พฤษภาคม                                      
5,900-
5,900-

*****เพิ่มอาหารบุฟเฟ่ต์เวียดนาม และ บุฟเฟ่ต์นานา ชาติ ระดับ 5 ดาว ***** รายการท่องเที่ยว
วันแรก      กรุงเทพฯ - ปอยเปต – เสียบเรียบ - พนมบาแค็ง                                                  

05.30 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ หน้าสวนลุมพินี ถนนพระราม 4 ตรงข้ามตึกอื้อจือเหลียง เจ้าหน้าที่
              รอต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก
06.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ชายแดนไทย-กัมพูชา อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว
09.30 น. เดินทางถึง อ. อรัญประเทศ จ.สระแก้ว นำท่านเดินทางสู่ด่านชายแดนไทย - กัมพูชาหลัง
              ผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมือง 
              ***คำแนะนำสำหรับกระเป๋าเดินทาง*** กรุณาเตรียมกระเป๋าสัมภาระขนาดกลางหรือขนาดพอ
              เหมาะกับการเดินทาง เพื่อสะดวกในการเดินทางและผ่านด่าน เพราะลูกค้าต้องดูแลกระเป๋าของ
              ท่านเอง (กรณีที่ลูกค้าไม่ได้ทำ ตม. แบบ VIP) นำท่านเดินทางสู่ จ. เสียมเรียบ ตามถนน
              หมายเลข 6 ระยะทางประมาณ 152 กิโลเมตร เดินทางถึงเสียมเรียบ
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย        นำท่านสักการะองค์เจ๊กองค์จอม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของเมือง จากนั้นเดินทางขึ้นสู่ปราสาท
              เขาพนมบาแค็ง 
(Phnom Bakeng) สร้างขึ้นในศตวรรษที่  9 ในสมัยพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 
              เป็นปราสาทบนเนินเขาที่สร้างด้วยหินทราย เดิมที่นี่เป็นศูนย์กลางเมือง พนมบาแค็งนี้เป็น
              เทวสถานจากพื้นราบถึงยอดเขาเป็นปราสาทขึ้นไป
15 ชั้น โดยชั้นบนสุดมีปรางค์ประธานอยู่
              ตรงกลางฐานหินทรายทั้ง
5 ชั้น และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมาก 
ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2) 
              นำท่านเข้าที่พัก MONOREACH HOTEL, ROYAL VILLA HOTEL หรือเทียบเท่า 
              อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือเที่ยวชมเมือง เสียมเรียบยามค่ำคืน เช่น ตลาด NIGHT 
              MARKET ซึ่งเป็นตลาดยามค่ำคืนที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่สนใจ จะมีสินค้ามากมายให้ท่านได้
              เลือกซื้อกัน อาทิเช่น ของที่ระลึกต่างๆ อาหารนานาชาติ อาหารพื้นเมือง ต่างๆ ฯลฯ


วันที่สอง    บันทายสรี - ตาพรหม - นครธม - นครวัด                                                            
เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก(3)
              นำท่านเดินทางเที่ยวชม ปราสาท บันทายสรี (Banteay Srey) หรือชื่อเดิมว่า”อิศวรปุระที่
              ปรากฏอยู่ในศิลาจารึก สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 1510 โดยคุรุยัชญวราหะ เสนาบดีในรัชสมัย
              พระเจ้าราเชนทรวรมันปราสาทแห่งนี้มีทับหลังที่สมบูรณ์ที่สุด แม้จะเป็นปราสาทเก่าแก่ก่อน
              ยุคนครวัดก็ตาม สร้างขึ้นด้วยหินทรายสีชมพูเนื้อละเอียด สลักลวดลวยสวยงาม ปราสาทเก่า
              แก่ก่อนยุคนครวัดก็ตาม จึงได้รับการยกย่องจากชาวฝรั่งเศสว่า
รัตนชาติศิลปะแห่งขอม เดิน
              ทางชม ปราสาทตาพรหม  
(Ta Prohm) ก่อสร้างใน ค.ศ. 1186 สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
              สร้างขึ้นเพื่อถวายแก่พระราชมารดา ตามแบบเขมรในยุคสุดท้าย ชมความสวยงามของ
              สถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างซับซ้อนประดุจเขาวงกต ชมความยิ่งใหญ่ของ พลัง
              ธรรมชาติเหนือพลังของมนุษย์ ต้นสะปงขนาดยักษ์กับรากไม้ตลอดการเยี่ยมชม
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) เมนูพิเศษ !!! บุฟเฟ่ต์อาหารเวียดนาม ให้ท่านได้
              เลือกรับประทานในสไตล์เวียดนาม และอาหารพื้นเมืองเสียบเรียบ 
บ่าย        นำท่านเดินทางสู่เมือง นครธม  (Angkor Thom) หรือเมืองยโศธรปุระ เป็นเมืองหลวงของ
              ขอมตั้งแต่ พ.ศ. 1450 – พ.ศ. 1800 ซึ่งเชื่อกันว่าสร้างในรัชสมัยพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 ก่อนที่
              พบหลักฐานที่แท้จริงว่าสร้างในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เมืองแห่งนี้เป็นเมืองใหญ่ มี
              ปราสาทหินมากมาย นักท่องเที่ยวจึงเรียกรวม ๆ กันว่าปราสาทหินนครธม ซึ่งความจริงแล้ว
              ปราสาทแห่งนี้มีชื่อเรียกเฉพาะกัน ก่อนเดินทางเข้าสู่เมืองนครธม ให้ท่านได้ชมคูเมือง กำแพง
              เมือง โคปุระหรือประตูทางเข้าซึ่งมีรูปหินแกะสลักรูปเทวดาและอสูร ฝั่งละ 58 องค์(ตน) รวม 2 
              ข้างเป็น 108 องค์(ตน) ซึ่งเขมรถือว่าเป็นเลขมงคล นำท่านเที่ยวชม ปราสาทบายน 
               
(Bayon) สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1200 รัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยการนำหินมาวางซ้อน ๆ 
              กัน แล้วขึ้นเป็นรูปเป็นร่าง แข็งแรงเป็นพันปี ปราสาทแห่งนี้มีแต่ใบหน้าของคน แต่คนส่วนใหญ่
              เชื่อว่าเป็นพระพักตร์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร เพราะมีรอยยิ้มน้อยๆ ทั้ง 216 หน้า จากทั้งหมด
              54 ปรางค์ รอยยิ้มนี้เรียกว่า รอยยิ้มแบบบายน คือ มีความเมตตาต่อมนุษย์ มีความหมายของ
              พรหมวิหารสี่ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ชมปราสาทบาปวน ปราสาทพิมานอากาศ 
              บัลลังก์ช้าง ลานพระเจ้าขี้เรื้อน นำท่านเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของ นครวัด  (Angkor Wat) 
              ก่อสร้างครั้งแรกในศตวรรษที่ 12 (พ.ศ. 1650 – 1658) ในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 สร้างขึ้น
              เพื่อถวายพระวิษณุโลก และเพื่อใช้เป็นเทวาลัยและสุสานเก็บพระศพของทุกพระองค์ ใช้เวลา
              ก่อสร้างยาวนานที่สุดเกือบ 37 ปี ชมภาพแกะสลักของกองทัพสยามหรือเสียมกุก ภาพสลักกวน
              เกษียรสมุทร ภาพจำหลักของนางอัปสรา รอบปราสาทที่มีมากกว่า1,635 นาง ซึ่งล้วนงดงาม
              กว่านางอัปสราทุกปราสาท 
ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5) เมนูพิเศษ !!! บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ
              
ให้ท่านเลือกรับประทานมากมาย พร้อมโชว์นาฏศิลป์เขมรโบราณ                  
              นำท่านเข้าที่พัก MONOREACH HOTEL, ROYAL VILLA HOTEL  หรือเทียบเท่า 


วันที่สาม    ล่องเรือชมโตนเลสาบ  - วัดใหม่ - ตลาดปซาจ๊ะ - ปอยเปต - กรุงเทพฯ       

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (6)
นำท่านล่องเรือชม โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจึดที่
              ใหญ่ที่สุดของกัมพูชาชมความงดงามพร้อมกับวัฒนธรรมและวิถิชีวิตดังเดิมของชาวประมง
              กัมพูชา
จากนั้นนำท่านชม วัดใหม่ ( Wat Mai ) ชมซากโครงกระดูกของชาวเขมร ในสมัยที่
              ทำการสู้รบกับชาวเขมรแดงในยุคของพอลพต  จากนั้นให้ท่านได้อิสระกับการซื้อสินค้าของ
              ฝากของที่ระลึกที่ ตลาดปซาจ๊ะ (Phasar Ja Market) หรือตลาดต้นโพธิ์ ก่อนอำลาเมือง
              เสียมเรียบมุ่งหน้าสู่ชายแดนไทย - กัมพูชา
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) 
              นำท่านดินทางกลับสู่ปอยเปต
15.00 น. เดินทางถึง . ปอยเปต นำท่านผ่านด่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร 
16.00 น. นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยรถปรับอากาศ
20.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพด้วยความประทับใจ
     
                                  **************************************
เงื่อนไขการออกเดินทาง
- กรุ๊ปเดินทางสามารถออกเดินทางได้ตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป (ไม่มีหัวหน้าทัวร์คนไทยเดินทางไปด้วย)
- กรณีลูกค้าเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน รถที่เราใช้ในการเดินทางจะเป็นรถบัสจอย ส่ง กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ-กรุงเทพฯ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทส่งลูกค้าขึ้นรถแต่ไม่มีหัวหน้าทัวร์คนไทยเดินทางไปด้วย และมีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอรับท่านที่ด่านอรัญประเทศ (มัคคุเทศก์ท้องถิ่นสามารถสื่อสารภาษาไทยได้)อัตราค่าบริการ        
เด็กอายุ 2- 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง       ราคาท่านละ    5,000     บาท       
เด็กอายุ 2- 11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง   ราคาท่านละ    4,500     บาท
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ                                                                           2,000     บาท  
   
อัตราค่าบริการนี้รวม
1.  ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน                
2.  ค่าอาหาร 7 มื้อตามรายการ
3.  ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
4.  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
5.  ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท
     *** ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย *** 
     

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ  
2.  ค่าห้องพักสำหรับชาวต่างชาติ เดินทางโดยไม่มีคนไทยมาด้วย ต้องเพิ่มท่านละ 1,000 บาท
3.  ค่าธรรมเนียมวีซ่าปกติ 3 วันทำการ ทำการ 25 USD / ท่าน (กรณีเป็นชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทย)
4.  ค่าต.ม. แบบ VIP 300 บาท           
5.  ค่าแจ้งเข้า-ออกประเทศไทยสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว

6.  ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถ คนละ 50 บาท/วัน/ท่าน (50 บาท x 3 วัน x 2 คน = 300 บาท)
7.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  (กรณีนิติบุคคล)
8.  ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (ถ้ามี)

รายละเอียด ตม. แบบ VIP
     ปกติเรื่องของการผ่านด่านตรวจคนเมืองบริเวณด่านอรัญประเทศ ต้องผ่านทั้งหมด 2 ด่าน คือ 1. ด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย 2. ด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งกัมพูชา (แบบไม่ได้ทำวีไอพี) จะใช้เวลาค่อนข้างนานในการยืนรอต่อแถวเพื่อผ่านด่าน
     กรณีทำ ตม. VIP นั้น จะสามารถย่นระยะเวลาในการผ่านด่าน คือ จะยืนต่อแถวผ่านด่านแค่ฝั่งไทยเท่านั้น ส่วนฝั่งกัมพูชาทางเจ้าหน้าที่ของทางบริษัท จะเป็นคนดำเนินการทำให้
     ทั้งนี้ส่วนการทำตม. VIP โดยทางบริษัทฯไม่มีการบังคับทำแต่อย่างใด ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของลูกค้า ยกเว้นกรณีเดินทางช่วงเทศกาลท่องเที่ยวและวันหยุดยาว ซึ่งมีผู้เดินทางผ่านด่านเป็นจำนวนมากจึงต้องทำตม. VIP เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทางของท่าน

เอกสารประกอบการเดินทาง
1.  หนังสือเดินทางไทยต้องไม่หมดอายุก่อนเดินทางอย่างน้อย 6 เดือน**

เอกสารใช้ยื่นวีซ่า (กรณีเป็นชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทย)
• หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
• หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
• รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน  2 ใบ  รูปภาพสีเท่านั้น และต้องเป็นภาพที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
โดยอัดด้วยกระดาษสำหรับถ่ายภาพเท่านั้น
• กรณีวีซ่าด่วน หน้าด่าน อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าเร่งด่วน 1 วัน 35 USD / ท่าน


ข้อห้ามในการส่งรูปถ่ายขอวีซ่าเข้าประเทศกัมพูชา

1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
2. นำรูปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นำรูปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยื่นวีซ่า
4. นำรูปที่เป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปที่ใช้กระดาษพิมพ์จากคอมพิวเตอร์
 
เงื่อนไขการจอง
1.  กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 3,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี 
     ชื่อ  บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด
     ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิตร บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 733-101-222-4
     ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยลาดพร้าว 71 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 760-0-04588 -5  
2.  หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02 -514-9027
3.  ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน  

เงื่อนไขการยกเลิก
1.  สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
2.  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3.  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

หมายเหตุ
1.   รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2.   หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมืองหรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่
      นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่า
      ทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่า
      ช้าของสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
3.   ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาดและบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมา
      ขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการ
      คืนไม่ได้
4.   กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณี
      ใดๆ เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากบริษัทแลนด์ในต่างประเทศขอให้นักท่องเที่ยวและบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยวทุกท่านมั่นใจในการซื้อทัวร์ไปประเทศกัมพูชากับฟอร์เรสทัวร์ การดำเนินการท่องเที่ยวภายในกัมพูชาอยู่ภายใต้ใบอนุญาตอย่างถูกต้องในนาม FOREST ANGKOR TOURS  ซึ่งดำเนินการตามกฎหมายการท่องเที่ยวของกัมพูชา

     imgPlaceHolder

บันทายสรี


                         นครวัด-นครธม-บันทายสรี 

                           

                        นครวัด-นครธม-บันทายสรี-ปราสาทตราพรหม
                        
                           

     
 


  ชมรูปภาพ พิมพ์หน้านี้ ส่งหน้านี้ให้เพื่อน Booking tour  
 
 

Webdesign by Singhatoh
บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด
733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง
เขต วังทองหลาง กทม. 10310
โทร 02-514-9021-6 แฟกซ์ 02-514-9027
adv@foresttour.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่11/1147
Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/1147
© Copyright 2006 Foresttour Co.,Ltd.All right reserved.