ForestTour ท่องเที่ยวต่างประเทศ
 
  HomeAbout usท่องเที่ยวในประเทศContact us
  ชมรูปภาพ พิมพ์หน้านี้ ส่งหน้านี้ให้เพื่อน Booking tour  
 

  เกาหลี นามิ ล็อตเต้เวิลด์ ล่องเรือสำราญ 5 วัน Korea Fresh (KE)
เที่ยวเกาหลี เกาะนามิ ล็อตเต้เวิลด์ พิเศษสุดล่องเรือสำราญแม่น้ำฮัน + อาหารบุฟเฟ่ต์ 5 วัน บิน Korea Air (KE) เดินทาง ส.ค.-ต.ค.2556 ราคาเริ่มต้นที่ 21,900 บาท

เกาหลี เกาะนามิ
สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ 

·     ตามรอยซีรีส์ดัง เพลงรักในสายลมหนาว ณ เกาะนามิ
·     พงอึนซา พระราชวังเคียงบก บลูเฮ้าส์ 
.     KBS STUDIO จัตุรัสควังฮามุน คลองชองเกชอน
.     สนุกสนานเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นนานาชนิด ที่สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์
·     ล่องเรือสำราญแม่น้ำฮัน + อิ่มอร่อย บุฟเฟ่ต์อินเตอร์เนชั่นแนล
·     จุใจนักช้อปปิ้ง 3 ย่านดัง เมียงดง ทงแดมุน ฮงอิก

วันเดินทาง 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน KOREAN AIR (KE)  
8-12 สิงหาคม 2556
22-26, 30 สิงหาคม - 3 กันยายน 
21,900-
21,900-
4-8,11-15,18-22,25-29 กันยายน                
21,900-
2-6,9-13,16-20 ตุลาคม                             
25,900-

เกาหลี นามิ Rail Bike+Hi Resort+ฟาร์มแกะ คลิกที่นี่ 23,900รายการท่องเที่ยว
วันแรก     กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เกาหลีใต้                                              
..........   พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น  4  แถว M สายการบิน 
             KOREAN AIR ประตูทางเข้าหมายเลข 6 เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและ
             อำนวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
...........  ออกเดินทางสู่เกาหลีโดยเที่ยวบิน KE ..... ***** มีบริการอาหารค่ำบนเครื่อง *****
             ***** เวลาเที่ยวบินขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้อนุมัติให้ *****
             BKK-ICN KE652 2240 0600+1 (หรือ KE654 2345 0705)
             ICN-BKK KE651 1740 2110     (หรือ KE653 1840 2210) 
             
วันที่สอง   เกาหลีใต้–อินชอน–โซล–จัตุรัสควังฮามุน–คลองชองเกชอน–บลูเฮ้าส์ (ผ่านชม)
              พระราชวังเคียงบก – เกาะนามิ                                                                

......... น. เดินทางถึงสนามบินอินชอน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำทุกท่านขึ้นรถ
              โค้ช เดินทางเข้าสู่กรุงโซล เมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้ นำท่านชม จัตตุรัสควังฮามุน 
              จัตุรัสใหญ่ใจกลางกรุงโซล หน้าพระราชวังเคียงบก  มีอนุสาวรีย์ของพระเจ้าเซจง ผู้ประดิษฐ์
              คิดค้นประดิษฐ์อักษรเกาหลีขึ้นมาใช้แทนอักษรจีน ที่ใช้มาจนถึงปัจจุบัน ชาวเกาหลีนิยมมา
              สักการะ ท่องเที่ยวและถ่ายภาพ โดยทางสำนักว่าการกรุงโซลมุ่งหวังที่จะให้จัตุรัสคังฮวามุน
              แห่งนี้เป็น แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโซล และที่นี่ยังเป็นสถานที่สำหรับใช้เคาท์ดาวนของ
              ชาวเกาหลีใต้อีกด้วย  จากนั้นนำท่านชมคลองชองเกชอน สร้างมาตั้งแต่สมัยพระเจ้ายองโจ
              แห่งราชวงศ์โชชอน อายุเก่าแก่กว่า 600 ปี เดิมเป็นคลองน้ำเน่า จนมีการสร้างทางด่วนทับ
              คลอง ต่อมาปี 2003 รัฐบาลได้บูรณะคลองใหม่ ทุบทางด่วนทิ้ง แล้วทุ่มงบกว่า 386 พัน
              ล้านวอน พัฒนาจนน้ำใสสะอาด เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวกรุงโซลและนักท่อง
              เที่ยว จากนั้นเดินทางผ่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี (บลูเฮาส์) ระหว่างผ่าน ห้ามถ่ายภาพ
              ใด ๆ ทั้งสิ้น  ชาวเกาหลีเชื่อว่าเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยดีที่สุดของประเทศ ถ่ายภาพบริเวณอนุสาวรีย์
              นกฟีนิกซ์ สัญลักษณ์ความเป็นอมตะ ด้านหลังอนุสาวรีย์เป็นภูเขาหัวมังกร  นำท่านสู่ 
              พระราชวังเคียงบก แห่งราชวังโชซอนสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1394 ภายในพระราชวังประกอบไป
              ด้วยพระที่นั่งต่าง ๆ  มากมาย พลับพลากลางน้ำ   ห้องประทับของกษัตริย์และพระราชินี ห้อง
              ทรงพระอักษร ท้องพระโรง 
กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) เมนู Jim Dak ไก่ผัดซอสดำเกาหลีอาหารพื้น
              เมืองดั้งเดิมของเมืองอันดง รสชาติเผ็ดเล็กน้อย เนื่องจากว่าเป็นการหมักซอสสูตรพิเศษของ
              เกาหลี จิมดักนี้ส่วนใหญ่จะใช้ไก่ทั้งตัว ผัดรวมกับวุ้นเส้น มันฝรั่ง แครอท พริก และซอส เนื้อ
              ไก่ที่นิ่ม นุ่ม พร้อมกับวุ้นเส้น
บ่าย         เดินทางสู่ท่าเรือเฟอรรี่ข้ามฟากไปยังเกาะนามิ สถานที่โรแมนติก อีกแห่งหนึ่งสำหรับหนุ่ม
              สาวคู่รัก ครอบครัว เพื่อน ๆ หนึ่งในสถานที่ถ่ายทำละครเกาหลีชื่อดังไปทั่วเอเซีย  
              WINTER LOVE SONG   หรือเพลงรักในสายลมหนาว เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไม้ที่
              ลอยอยู่ทางเหนือของแม่น้ำฮัน คาราวะสุสานนายพลนามิ เดินเล่นผ่านทิวสนที่สูงเสียดฟ้า 
              ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติก ชมธรรมชาติอันสวยงามตระการตากับสีสันของใบไม้ 
              ถ่ายภาพความประทับใจของธรรมชาติอันแสนงดงามเก็บไว้ ได้เวลาอันสมควร นั่งเรือกลับมา
              ฝั่ง
ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2) เมนูชาบูแบบชาวเกาหลี ที่มีให้เลือกทั้งเนื้อหมู เนื้อ
              วัว อีกทั้งเมนูอาหารสไตล์ฝรั่ง ญี่ปุ่น เกาหลี จีน พร้อมของหวาน ของอร่อยประจำวัน และ
              เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เป็นต้น และ เมนูบิบิมพับ หรือข้าวคลุกแบบสูตรคุณเอง เวลารับ
              ประทานชาวเกาหลีจะคลุกส่วนผสมทั้งหมดที่อยู่ในหม้อให้เข้ากัน เป็นอาหารเพื่อสุขภาพและ
              โภชนาการของชาวเกาหลี 
              นำท่านเข้าที่พัก Samwon Plaza  Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สาม   วัดพงอึนซา – อินเตอร์บุฟเฟ่ต์บนเรือสำราญ  Han River Cruise – ล็อตเต้เวิลด์
               ตลาดทงแดมุน                                                                                    
 
เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (3) นำท่านชม วัดพงอึนซา เป็นพุทธศาสนสถานในกังนัม
              กู ในโซล ประเทศเกาหลีใต้ วัดพงอึนซาถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.794 ในสมัยกษัตริย์วอนซุง 
              ราชวงศ์ชิลลา โดยพระที่ชื่อว่า ยอน โฮ ชื่อเดิมว่า เกียงซุงซา วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เนินเขาซูโด 
              ในซัมซุงดง ภายเป็นวัดพุทธ นิกายมหายาน ภายในวัดประดิษฐานพระพุทธรูปประทับยืนสูง
              ประมาณ 23 เมตร, รูปเคารพเจ้าแม่กวนอิม,หอกลอง หอระฆัง คนเกาหลีที่นับถือศาสนา
              พุทธินิยมมากราบไหว้ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยเฉพาะในวันก่อนขึ้นปีใหม่ จะมีการ
              ประดับประดาโคมไฟหลากสีสันสวยงาม  จากนั้นเดินทางไปยังท่าเรือ นำท่าน ล่องเรือสำราญ
              แม่น้ำฮัน แม่น้ำสายหลักของกรุงโซลและเป็นหัวใจของประเทศเกาหลี เช่นเดียวกับแม่น้ำเจ้า
              พระยาของประเทศไทย แม่น้ำมีความกว้างกว่า 175 เมตร ไหลผ่านใจกลางกรุงโซล แบ่งกรุง
              โซลออกเป็นสองฝั่ง มีสะพานข้ามแม่น้ำถึง 27 แห่ง นำชมทัศนียภาพตลอดเส้นทางที่เรือ
              ล่องผ่าน พร้อมถ่ายภาพความประทับใจ
กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน (4) พิเศษ ล่องเรือแม่น้ำฮัน พร้อม บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
บ่าย         นำท่านเข้าชม สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ สวนสนุกขนาดใหญ่ใจกลางกรุงโซล ภายในสวนสนุกมี
              ทั้งโรงภาพยนตร์, ห้างสรรพสินค้า และลานเสก็ต สวนสนุกแบ่งเป็นสองส่วน ล็อตเต้แอดเวน
              เจอร์เต็มไปด้วยเครื่องเล่นมากมากที่สร้างความเพลิดเพลิน สนุกสนานให้กับท่าน The 
              Adventure of Sindhbad, The Conquistador, Flume Ride, The French 
              Revolution, Jungle Adventure และส่วนกลางแจ้งเมจิกไอส์แลนด์ ที่รวมเครื่องเล่นสุด
              หวาดเสียว Atiantis, Gyro Drop, Gyro Swing Comet Express ท้าทายผู้มาเยือน
              จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดทงแดมุน แหล่งขายส่งที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย เพลิดเพลินกับสินค้า
              มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า   เข็มขัด ทั้งบุรุษและสตรี  และร้านค้าเครื่อง
              สำอางค์แบรนด์ดังของเกาหลี
ค่ำ           รับประทานค่ำ ณ ภัตตาคาร (5) เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ เนื้อหมูสไลด์หมักซอสคันจัง
              และเครื่องปรุงรส
              นำท่านเข้าที่พัก Samwon Plaza  Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่       ศูนย์โสมเกาหลี – นัมซาน + N Seoul Tower  (ไม่รวมค่าลิฟท์) –เครื่องสำอางค์
              เกาหลี - ตลาดเมียงดง                                                                             
 
เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (6) นำท่านชมศูนย์สมุนไพรเกาหลี  หรือ ฮ๊อกเก็ตนามู 
              (Herb Shop) ให้ท่านชมและรับความรู้เรื่องสมุนไพรที่คัดเลือกมาอย่างพิถีพิถัน เพื่อผลิต
              สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ซึ่งคนเกาหลีนิยมดื่มเพื่อบำรุงสุขภาพ และเลือกซื้อสมุนไพรบำรุง จาก
              นั้นนำท่านสู่ ภูเขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวที่อยู่ใจกลางเมืองหลวง และเป็นที่ตั้งของ
              หอคอยเมือง N Seoul Tower  ชมทัศนียภาพกรุงโซลโดยรอบและเป็นสัญลักษณ์กรุง
              โซล  จากจุดนี้มีผู้คนให้ความนิยมเดินทางมาถ่ายภาพสัญลักษณ์ของกรุงโซล ชมบรรยากาศ
              โดยรอบที่เต็มไปด้วย แม่กุญแจที่บรรดาคู่รักเกาหลี และนักท่องเที่ยวต่างชาติ นิยมมาคล้อง
              ไว้ เสมือนกับให้ความรักอยู่คู่กันตลอดไป ท่านยังสามารถเลือกซื้อตุ๊กตาหมี Alfred ของ
              ละคร “ เจ้าหญิงวุ่นวาย เจ้าชายเย็นชา “ หรือ แบบอื่นๆ เพื่อการสะสมได้อีกด้วยที่ Teddy 
              Bear Shop (ความเชื่อ: เตรียมแม่กุญแจลูกกุญแจเพื่อไปล็อคกุญแจคู่รัก ณ Love Rock 
              Cable  ซี่งเชื่อกันว่า ถ้าใครขึ้นมาคล้องกุญแจและโยนลูกกุญแจทิ้งไป คู่รัก คู่ครอบครัว คู่
              เพื่อน คู่พี่น้อง คู่มิตรนั้นจะมีความรักที่ยั่งยืนหรือไม่มีใครมาพรากจากกันได้ (ไม่รวมค่าลิฟท์
              ขึ้นชมหอคอย และไม่รวมค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์หมี)
กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) เมนูไก่ตุ๋นโสม อาหารตำหรับชาววังบำรุง
              สุขภาพ
บ่าย         นำท่านเลือกซื้อคอสเมติกหลากยี่ห้อคุณภาพที่ผู้หญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม่สาวแล้วให้
              ความสำคัญกับเรื่องผิวหน้าค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบำรุงผิวพื้นฐาน Skin Care และ
              เครื่องสำอางค์ผสมสมุนไพร ที่ศูนย์เวชสำอางค์(Cosmetic Shop) นำท่านไปยัง ย่าน
               เมียงดง ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งรวมแฟชั่นแบรนด์เกาหลีชั้นนำ ท่านสามารถหาซื้อสินค้าได้อย่าง
              หลากหลาย ทั้งเสื้อผ้า  รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอางซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างดีของคนไทย อาทิ  
              Etude, Skin Food, Face Shop  เครื่องประดับ ซีดีเพลง มีวีซีดีหนังและซีรีย์ยอดฮิต
              ตลอดจนของที่ระลึกต่าง ๆ มากมาย อิสระอาหารค่ำเพื่อให้ท่านเลือกซื้อของตาม
              อัธยาศัย        
              นำท่านเข้าที่พัก Benhur Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า     ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – ดิวตี้ฟรีช้อป – KBS Studio – ย่านฮงอิก – ซุปเปอร์มาเก็ต
              เกาหลี  – กรุงเทพฯ                                                                                 
เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (8) นำท่านไปยัง ศูนย์สมุนไพรเกาหลี ฮ๊อกเก็ตนามู 
              ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ เมล็ดของพันธุ์ฮ๊อกเก็ตนี้...ชาว
              เกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่
              ถูกทำลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา จากนั้นนำท่าน
              เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE ที่แห่งนี้ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าชั้นนำได้ มาก
              มายกว่า 500 ชนิด อาทิ น้ำหอม เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องสำอางดังๆ อาทิ 
              ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, 
              LANEIGE อื่นๆ อีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย หรือ จะเลือกลองนั่งดื่ม
              กาแฟในคอฟฟี่ช้อปสไตล์เกาหลีได้ที่นี่เช่นกัน จากนั้นนำท่าน เข้าชม KBS Studio โรงถ่าย
              ทำซีรี่ย์ย้อยยุคยอดนิยม ละครดังจากเกาหลี นิยมมาถ่ายทำที่นี่ เช่น เรื่องแดจังกึมจอมนาง
              แห่งวังหลวง โรงถ่ายทำนี้เป็นสถานที่ถ่ายทำเกือบจะตลอดทั้งเรื่อง ภายในมีทั้งฉากภายในวัง
              หลวงที่แดจังกึมอาศัยจนเติบโต และฉากสำคัญอย่างการปรุงอาหารในห้องครัว  ฉากยิงธนู 
              ด้วยความเป็นเอกลักษณ์ ของประเทศทำให้ซีรี่ย์เรื่องนี้เป็นที่นิยมอย่างมากมาย เมื่อที่โรงถ่าย
              เเห่งนี้จึงต้องไม่พลาดที่จะมาถ่ายภาพร่วมกับฉากเหล่านี้
กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9) บุฟเฟ่ต์เมนูบาบีคิวปิ้งย่างคาลบีสไตล์เกาหลี  
              กับหลากหลายสไตล์ของเนื้อหมูและเนื้อวัว ไม่ว่าจะเป็นแบบติดมัน แบบสันคอ แบบสามชั้น 
              แบบหมักเผ็ด แบบหมักหวาน  แบบสดไม่มีการหมัก แบบเบอร์เกอร์ เป็นต้น มีบริการข้าว
              สวย  และเครื่องเคียงต่างๆ ให้ลิ้มลอง  
บ่าย         นำท่านเที่ยวชมบรรยากาศย่าน มหาวิทยาลัยฮงอิก มหาวิทยาลัยทางศิลปะที่มีชื่อเสียง และ
              เป็นแหล่งพบปะชุมุนมของหนุ่มสาวเกาหลีสมัยใหม่ โดยเฉพาะ บรรดาชาวร็อค เทคโน ฮิ
              ปฮอป พวกคลั่งแจ๊ซซ์ จะมารวมตัวกันที่ภัตตาคาร, คาเฟ่หรือบาร์หรูหรา เดินชมบรรยากาศ
              ร้านค้าต่างๆ ซึ่งจัดตกแต่งไว้อย่างสวยงามและมีสไตล์อีกมากมายและยังมีร้านเครื่องสำอางค์
              เกาหลีให้ท่านเลือกซื้อ เช่น ETUDE, SKINFOOD ,THE FACE SHOP เป็นต้น จากนั้น 
              นำท่าน ซุปเปอร์มาเก็ตเกาหลี ซึ่งจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองเกาหลีไม่ว่าจะเป็น มาม่าเกาหลี  เป
              เปโร้ ช็อคโกแลตหิน  ครีมพอกหน้าโสม  กิมจิ  ชาโสม
...........  นำทุกท่านสู่สนามบิน
......... น. ออกเดินทางกลับโดย  KOREAN AIR เที่ยวบิน ..............  
......... น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
    
            ****************************************
หมายเหตุ
1.           รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่าย
              ชำระขาด และผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออก
              เดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้
              รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศ
              เกาหลีใต้)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน)
2.           หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศ
              เกาหลี หรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนข้อแนะนำกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมี
              ความจำเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จะนำไปยังประเทศนั้น ๆ  หรือนำกลับประเทศ
              ไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท 
              อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด
3.           ออกเดินทางขั้นต่ำ  30 ท่าน โดยเส้นทางท่องเที่ยวเกาหลี หากเดินทางต่ำกว่ากำหนด มี
              ความจำเป็นที่ต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
4.           ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันหรือภาษีใด ๆ จาก
              สายการบิน 
  

                   อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
เด็กอายุ 2-12 ปี พักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ลด 1,000 บาท
เด็กอายุ 2-12 ปี พักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม ลด 2,000 บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท 

อัตรานี้รวม
1.                  ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ –โซล – กรุงเทพฯ โดยสายการบินโคเรียนแอร์
2.                  ค่าที่พัก  3  คืน พักห้องละ  2-3 ท่าน 
3.                  ค่าอาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำตามรายการ)
4.                  บัตรท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ
5.                  ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน
6.                  ค่ามัคคุเทศน์
7.                  ค่าน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก. 
8.                  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีน้ำมันของสายการบินตามรายการ
9.                  ค่าประกันอุบัติเหตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาทต่อท่าน
                    ***ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่ได้มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***
อัตรานี้ไม่รวม
1.                  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ 
                     ทีวีช่องพิเศษ ค่าซักรีด
2.                  ค่าทำหนังสือเดินทาง
3.                  ค่าทิปคนขับรถและไกด์เกาหลีวันละ 4,000 วอน (4,000 วอน x 4 วัน x 2 คน= 
                     32,000 วอน)
4.                  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์วันละ 50 บาท (น้อยหรือมากเท่าที่ท่านประทับใจ) 
5.                  ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
6.                  ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าว 
7.                  ค่าภาษีการบริการ  3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม  7%   

เงื่อนไขการจอง
1.                  กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
                     ชื่อบริษัทฟอร์เรสทัวร์จำกัด (บัญชีกระแสรายวัน)
                     ธนาคารกสิกรไทยสาขาย่อยเทียมร่วมมิตรเลขที่ 733-1-01222-4
                     ธนาคารกรุงไทยสาขาย่อยลาดพร้าวเลขที่ 760-6-00065-4
2.                  หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02 -514 9027
3.                  ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน เพื่อดำเนินการออกบัตรโดยสารเครื่องบิน
4.                  กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง
1.                  สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
2.                  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3.                  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
4.                  คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข
                     หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่าน
                     ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

หมายเหตุ
1.                  ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 
                     ท่าน โดยจะแจ้งให้กับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่
                     ไม่มีวีซ่า หรืออย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า และหากทางผู้
                     เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่บริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะ
                     ประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์
2.                  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่
                     สามารถแก้ไขได้
3.                  ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน  ภัย
                     ธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวัติ อุบัติเหตุ และอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
                     ทางผู้จัด หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การ
                     ถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า   หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ  
4.                  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสาย
                     การบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตาราง
                     บินของสายการบิน
5.                  หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะ
                     สิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่
                     ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบยืนยัน
                     การใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้
                     บริการในแต่ละแห่งแบบชำระเต็มมีเงื่อนไข
6.                  กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
                     เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัด
                     จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่
                     คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น ๆ
7.                  มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทน
                     ผู้จัดนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
8.                  ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับ
                     ตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออก
                     เมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่อง
                     เที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อ ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเข้าออกเมือง
 
                            

**************************
  ชมรูปภาพ พิมพ์หน้านี้ ส่งหน้านี้ให้เพื่อน Booking tour  
 
 

Webdesign by Singhatoh
บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด
733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง
เขต วังทองหลาง กทม. 10310
โทร 02-514-9021-6 แฟกซ์ 02-514-9027
adv@foresttour.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่11/1147
Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/1147
© Copyright 2006 Foresttour Co.,Ltd.All right reserved.