ForestTour ท่องเที่ยวต่างประเทศ
 
  HomeAbout usท่องเที่ยวในประเทศContact us
  ชมรูปภาพ ชมวิดีโอ พิมพ์หน้านี้ ส่งหน้านี้ให้เพื่อน Booking tour  
 

  ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน TG พัก 4 ดาว
ทัวร์ ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน วังกู้กง สวนผลไม้ บุฟเฟ่ต์ 6 ดาว Golden Jaguar บิน TG พ.ค.2557 ราคาพิเศษ 25,900 บาท
ปักกิ่ง
กำแพงเมืองจีน 

  • กำแพงเมืองจีน – พระราชวังกู้กง – พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
  • หอเทียนถาน – วัดลามะ – ประตูชัย – ปี่เซี๊ยะ
  • ถนนคนเดินหวั งฝู่จิ่ง – กายกรรมปักกิ่ง – ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
  • เที่ยวสวนผลไม้ ชมและชิม สตอร์เบอร์รี่, เชอร์รี่, แอปริคอต, ลูกท้อ
  • เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโกเลีย อาหารไทย หรือ อาหารกวางตุ้ง
  • เต็มอิ่ม กับ บุฟเฟ่ต์ 6 ดาว Golden Jaguar !!!


วันเดินทาง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย  TG
13-17 มีนาคม 2557                                      25,900-
2-6, 19-23 เมษายน, 27 เมษายน - 1 พฤษภาคม     26,900-
7-11 พฤษภาคม                                              27,900-

NEW ปักกิ่ง -เซี่ยงไฮ้ คลิกที่นี่ 
 
รายการท่องเที่ยว
 วันแรก           กรุงเทพฯ - ปักกิ่ง - ถนนหวังฝู่จิ่ง                                                     
 07.00 น.       พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 สายการบินไทย(TG)
                    โดยมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ
10.10 น.        ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 614 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
15.50 น.        เดินทางถึงนครปักกิ่ง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจ
                    เอกสารการเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางไปยังภัตตาคาร
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1) เมนู เป็ดปักกิ่ง
                    นำท่านชม ถนนหวังฝู่จิ่ง ยามค่ำคืนเป็นถนนคนเดินบรรยากาศแบบยุโรปมีตึกที่
                    ทันสมัยสวยงามมากมายและเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้านานาชนิดเช่นเสื้อผ้า กระเป๋า 
                    ขนม ยาจีนต่างๆ เป็นต้น อิสระจนสมควรแก่เวลา
                    นำท่านเข้าที่พัก WUHUAN HOTEL, RAINBOW HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง         จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง - วัดลามะ - กายกรรมปักกิ่ง             
เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก(2) นำท่านเดินทางสู่จัตุรัสเทียนอันเหมิน
                    จัตุรัสที่กว้างที่สุดในโลกชมศาลาประชาคมที่สามารถบรรจุคนได้นับหมื่นคน,อนุสาวรีย์
                    วีรชน พร้อมถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก ,ชม พระราชวังกู้กงหรือพระราชวังต้องห้าม 
                    ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงรวม 24
                    รัชกาล ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง บนเนื้อที่กว่า
                    720,000 ตรม. 
กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) เมนูอาหารไทย ณ ภัตตาคารภัทรา 
                    หรืออาหารกวางตุ้ง
บ่าย               นำท่านไหว้พระที่ วัดลามะ ซึ่งในอดีตเคยเป็นพระราชวังเก่าที่ประทับของจักรพรรดิ์
                    หย่งเจิ้นองค์ชายสี่แห่งราชวงค์ชิงและเป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิ์เฉียนหลงนำท่าน
                    นมัสการองค์พระพุทธเจ้าปรางค์อดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพื่อเป็นสิริมงคล ชมพระ
                    พุทธรูปไม้ที่แกะสลักจากไม้จันทร์มีความสูงถึง 26 เมตร ... นำท่านเยี่ยมชมสถาบัน
                    การแพทย์แผนโบราณ ซึ่งผลิตยาสมุนไพรบำรุงและรักษาอาการของโรคต่างๆ ให้
                    ท่านได้นวดฝ่าเท้าเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าพร้อมรับคำแนะนำจากแพทย์จีน เรื่องยา
                    สมุนไพร สำหรับบำรุงสุขภาพของทุกท่าน ... นำชมกายกรรมปักกิ่ง ชื่อก้องโลก
                    ชมงิ้วเปลี่ยนหน้ากาก และการแสดงที่งดงาม
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4) 
                    นำท่านเข้าที่พัก WUHUAN HOTEL , RAINBOW HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม          หอฟ้าเทียนถาน - ประตูชัย - ปี่เซี๊ยะ - พระราชวังฤดูร้อน -                                                สนามกีฬารังนก (ผ่านชม)                                                                       

 

 เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (5) นำท่านชม หอบวงสรวงเทวดา
                    ฟ้าดินเทียนถาน
สถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยดาแบบป้ายบรรพบุรุษของ
                    จักรพรรดิในสมัยราชวงศ์หมิงและชิงนำท่านชมกำแพงสะท้อนเสียงผ่านชมสวน
                    สาธารณะขนาดใหญ่อันร่มรื่นของชาวจีนที่มาออกกำลังกายและพักผ่อน นำท่านไปยัง 
                    ประตูชัย หรือประตูเต๋อเซิงเหมิน สมัยก่อนใช้เป็นประตูส่งแม่ทัพออกรบ ปัจจุบันนี้
                    จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงภาพถ่ายประตูเมืองต่างๆ ของปักกิ่ง และพิพิธภัณฑ์ ผี
                    ซิว หรือ ปี่เซี๊ยะ ซึ่งภายในมีปี่เซี๊ยะโบราณ สมัยราชวงศ์หมิงตั้งอยู่   ปี่เซี๊ยะ ถือ
                    เป็นสัตว์เทพชนิดหนึ่ง เล่ากันว่าเป็นลูกตัวที่เก้าของมังกร ผีซิวเป็นสัตว์ดุร้ายชนิด
                    หนึ่ง  แบ่งเป็นเพศผู้ เพศเมีย เพศเมียเรียกว่า “ผี” ส่วนเพศผู้เรียกว่า “ซิว” กล่าว
                    กันว่า ผีซิวตัวผู้จะหาทรัพย์ ส่วนตัวเมียจะเฝ้าทรัพย์ ดังนั้น คนจีนจึงนิยมเก็บสะสม
                    ไว้เป็นคู่ ที่คนจีนเชื่อว่า จะนำเงินทอง และโชคลาภให้กับผู้เป็นเจ้าของ และช่วยเก็บ
                    รักษาทรัพย์ที่หามาได้
กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
บ่าย               นำท่าน เยี่ยมชม โรงงานผ้าไหม ซึ่งผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากไหมจีน ซึ่งมี
                    คุณสมบัติแตกต่างไปจากไหมไทย และนิยมนำมาผลิตเป็นอุปกรณ์เครื่องนอน เช่นผ้า
                    ปูที่นอน ปลอกหมอน และที่ได้รับความนิยมมากๆ คือ ผ้านวมไหม รวมทั้งเสื้อผ้า 
                    เครื่องแต่งกายบุรุษและสุภาพสตรี ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก ... นำท่านชม 
                    พระราชวังฤดูร้อน หรืออุทยานอวี้เหอหยวน เป็นพระราชวังที่พระนางซูสีไทเฮา
                    ทรงโปรดปรานมาก อีกทั้งเป็นสถานที่ว่าราชการของพระนางด้วย ชมความงามของทะเล
                    สาบคุนหมิง ทะเลสาบยักษ์ที่ขุดด้วยแรงงานคน ภูเขาจำลอง ศาลาแบบต่างๆ ซึ่งล้วนแต่
                    สวยงามตระการตา จากนั้นชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จาก มุกน้ำจืด ที่เพาะเลี้ยงใน
                    ทะเลสาบ และได้นำมุกดังกล่าวมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์มากมาย เช่น ครีมไข่มุก ผง
                    ไข่มุก รวมทั้งเครื่องประดับสำหรับสุภาพสตรี เช่นต่างหู สร้อยมุกเป็นต้น ... นำท่าน 
                    ผ่านชม สนามกีฬาโอลิมปิค 2008 ซึ่งออกแบบโดย สถาปนิคชาวเยอรมัน 
                    หรือเรียกกันว่า สนามกีฬารังนก และสระว่ายน้ำแห่งชาติ ซึ่งมีรูปทรงภายนอกคล้าย
                    ก้อนน้ำขนาดใหญ่ กำแพงของอาคารนี้คล้ายมีฟองน้ำเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7)
                    นำท่านเข้าที่พัก WUHUAN HOTEL, RAINBOW HOTEL หรือเทียบเท่า
    
วันที่สี่              กำแพงเมืองจีน - ด่านจูหยงกวน  -  สวนผลไม้ หรือ พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ -                       The Place - บุฟเฟ่ต์ 6 ดาว Golden Jaguare                                            
 เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (8) นำท่านเดินทางออกนอกตัวเมืองปักกิ่ง 
                    แวะเที่ยวชมโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์จากหยกอันมีชื่อเสียงของประเทศจีน ก่อนนำท่าน
                    ไปยัง ด่านจูหยงกวน นำท่านขึ้นชม กำแพงเมืองจีน หนึ่งในเจ็ดสิ่ง
                    มหัศจรรย์ของโลก สร้างในสมัยจักรพรรดิฉินซีฮ่องเต้ มีความยาว 10,000 ลี้ 
                    หรือ 6,788 กิโลเมตร ใช้แรงงาน 300,000 คน ใช้เวลาสร้างนานนับ 100 ปี 
                    อิสระเที่ยวชมและถ่ายภาพตามอัธยาศัย......... จนถึงเวลานัดหมาย
กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9) เมนู สุกี้มองโกเลีย 
บ่าย               นำท่านเที่ยวชม สวนผลไม้ ของเกษตรกรชาวจีน ชม,ชิม และเก็บผลไม้สดๆ 
                    จากสวนด้วยตัวท่านเอง เช่น สตอร์เบอร์รี่ , เชอร์รี่, ลูกท้อ , แอปริคอต, ลูกไหน, 
                    แอปเปิล, พุทราจีน ซึ่งแตกต่างไปในแต่ละฤดูกาล (กรณี สภาพอากาศไม่ดี ไม่
                    สามารถเก็บผลไม้ได้ บริษัทฯ ขอปรับเปลี่ยนรายการเป็นการเข้าชม พิพิธภัณฑ์
                    ภาพ 3 มิติ
(Teli Hua Art) ที่จัดแสดงภาพและงานศิลปะ 3 มิติ ซึ่งกำลังเป็นที่
                    นิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก สนุกสนานเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพเสมือนจริงที่สรรค์
                    สร้างจากศิลปิน เช่น จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมโรงงานผลิตและจำหน่าย บัวหิมะ หรือ 
                    เป่าฝู่หลิง ซึ่งเป็นยาทาแก้ไฟไหม้ น้ำร้อนลวกที่คนไทยรู้จักและนิยมใช้กันมาก ... 
                    แวะชมและเลือกซื้อพลอย, คริสตัล เครื่องประดับสวยงามล้ำค่าเป็นของฝาก ของขวัญ
                    แก่คนทางบ้าน เช่น กำไล ต่างหู สร้อยและแหวนเป็นต้น จากนั้นนำท่านไปยัง 
                    The Place ห้างสรรพสินค้าแห่งใหม่ไฮโซของคนปักกิ่งชมและเลือกซื้อสินค้า
                    แบรนด์เนม เช่น Mexx , Zara ,MING
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (10) เมนู Golden Jaguar   รายการ
                    อาหารกว่า 400 เมนูจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ท่านได้ลิ้มลองความอร่อยแบบบุฟเฟ่ต์ เต็ม
                    อิ่มไม่จำกัดปริมาณ ไม่ว่าจะเป็น อาหารญี่ปุ่น เกาหลี จีน ไทย อิตาเลี่ยน ไทย 
                    ฝรั่ง และอาหารทะเลสด เช่น ก้ามปูหิมะ หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ หอยเชลล์ ตับ
                    ห่าน กุ้งสดๆ ปลาแซลมอน ขาแกะ ติ่มซำ พร้อมเครื่องดื่ม ไวน์ ชา กาแฟที่
                    ท่านสามารถเติมได้ตลอด 
                    นำท่านเข้าที่พัก WUHUAN HOTEL , RAINBOW HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า           ปักกิ่ง - ตลาดรัสเซีย - กรุงเทพฯ                                                                
 เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (11) นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ตลาดรัสเซีย ตลาด
                       ขายสินค้าราคาถูกทั้งขายส่ง และปลีก เช่น เสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา ตุ๊กตาอิสระกับการ
                       ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
กลางวัน            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12)
.........              นำท่านเดินทางไปยังสนามบิน
17.05 น.           ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 615 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
21.20 น.           เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ


                                            *********************************************
        

รายการทัวร์นี้มีการเข้าชมร้านสินค้าพื้นเมืองต่างๆ เช่น ร้านชา หยก ไข่มุก นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม เป็นต้น
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน) 
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน    มีเตียงเสริม  ลด 1,000 บาท 
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน    ไม่มีเตียงเสริม ลด 2,000 บาท  
พักเดี่ยว                         เพิ่ม  3,000  บาท 

อัตรานี้รวม

1.       ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับโดยสายการบินศรีลังกันส์แอร์ไลนส์
2.       ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว  4  คืน (ห้องละ 2-3ท่าน)
3.       ค่าอาหาร 11 มื้อตามรายการ
4.       ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
5.       ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
6.       ค่าภาษีสนามบินไทย, ภาษีสนามบินจีน และค่าธรรมเนียมเชื่อเพลิง
7.       ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทำการ (พาสปอร์ตไทย) 
8.       ค่าประกันอุบัติเหตุเดินทางวงเงิน ท่านละ 1 ล้านบาท  
          *** ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่ได้มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย***

อัตรานี้ไม่รวม
1.       ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือรายการ
2        ค่าน้ำหนักเกิน 20 ก.ก. 

3.       ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิติบุคคล)
4.       ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (ถ้ามี) 
5.       ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นคนละ 10 หยวนต่อวัน ต่อท่าน
          (5 วัน X 2 คน X 10 หยวน = 100 หยวน)
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า        
1.       หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2.       หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3.       รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ รูปภาพสีเท่านั้น และต้องเป็นภาพที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
          โดยอัดด้วยกระดาษสำหรับถ่ายภาพเท่านั้น

อัตราค่าวีซ่าด่วน 
*ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วซึ่งเป็นการขอปกติ 4 วันทำการ  หากท่านใดยื่นขอวีซ่าล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิ่ม 1,000 บาท หากกรณีด่วนที่สุด 1 วัน 1,400 บาทต่อท่าน

ข้อห้ามในการส่งรูปถ่ายขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 
1.      ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
2.      นำรูปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.      นำรูปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยื่นวีซ่า
4.      นำรูปที่เป็นกระดาษสติคเกอร์ หรือ รูปที่ใช้กระดาษพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ 

เงื่อนไขการจอง
1.        กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี 
           ชื่อ บริษัท ฟอร์เรสทัวร์    จำกัด บัญชีกระแสรายวัน
           ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิตร  เลขที่ 733-101-222-4            
           ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยลาดพร้าว 71 เลขที่ 760-6-00065-4
2.        หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02 -514-9027
3.        ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน
4.        กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 
การยกเลิกการเดินทาง
1.        สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
2.        ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณ
3         ยกเลิกก่อนเดินทาง 1-6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดินทาง
1.      คณะเดินทางขั้นต่ำ 25 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
2.      หากสมาชิกจองไม่ครบ 25 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางกับคณะด้วย โดยรายการท่องเที่ยวยัง
         คง เดิมโดยไกด์ท้องถิ่นดูแลคณะ
    
หมายเหตุ
1.      รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับ
         ประกาศเปลี่ยน แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
2.      หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่ง
         อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณี
         ใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน 
         การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
3.      ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบ
         เหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอ
         ค่าบริการคืนไม่ได้
4.      กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่า
         กรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์
         ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้
         ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม
         กรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
         

                   ปักกิ่ง  พระราชวังกู้กง

                       
  
                         ปักกิ่ง  กำแพงเมืองจีน

                         
                             
                            ปักกิ่ง  ทะเลสาบคุนหมิง

                           

                          

                           
                           
                         
                         

                                


    ชมรูปภาพ พิมพ์หน้านี้ ส่งหน้านี้ให้เพื่อน Booking tour  
 
 

Webdesign by Singhatoh
บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด
733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง
เขต วังทองหลาง กทม. 10310
โทร 02-514-9021-6 แฟกซ์ 02-514-9027
adv@foresttour.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่11/1147
Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/1147
© Copyright 2006 Foresttour Co.,Ltd.All right reserved.